I.  Административни услуги по устройство на територията

 

II. Приети Предварителни проекти на Подробни устройствени планове за територията на кметство Звездица:

(ПП на ПУП – ПРЗ) Предварителен проект на Подробен устройствен план за кв.23, 24 и 98, м-ст „Корията“, с.Звездица,  приет от ЕСУТ при Община Варна Актуализиран с Протокол № 1/05.01.2021 г. т. 34.

(ПП на ПУП – ПРЗ) Предварителен проект на Подробен устройствен план за част от кв.2 , м-ст „Юртлука“, с.Звездица,  приет от ЕСУТ при Община Варна с Протокол № 42/29.11.2022 г. т. 12.

III. Действащи устройствени планове за територията на кметство Звездица:

– ОУП – Варна:       Територията на км.Звездица, включваща землището и с.Звездица, е част от територията на община Варна и затова се подчинява изцяло на изискванията и условията на Общият устройствен план (ОУП) на Община Варна от 2012г.

 

Планове за улична регулация и цялостни планове на населеното място и селищните образувания :

(кликни върху избрания план за връзка)

ЗРП – Застроително Регулационен план на с.Звездица от 1990г.

(ПУП – ПУР) План за улична регулация на с.о.“Под село“, з-ще с.Звездица

(ПУП – ПУР) План за улична регулация (ПУП) на с.о.“Орехчето“, з-ще с.Звездица

(ПУП – ПУР) План за улична регулация на с.о.“Летището“, з-ще с.Звездица

 

Регистри на отделни подробни устройствени планове, разделени по местности и кадастралнаи райони:

Забележка: За да откриете данните за действащ ПУП за своя имот, първо трябва да знаете в кой кадастрален район се намира той. Кадастралният район за всеки имот са цифрите след първата и преди втората точка в кадастралния номер на вашия имот (който може да видите на актуална кадастрална скица на имота) – Например за имот с № 30497.13.88, кадстралният район е 13. Значи ако за имот 30497.13.88 има действащ индивидуален ПУП, той ще е описан в регистърът на кадастрален район 13 – по долу. В таблицата на кадастрален район 13, можете да търсите имота си по: кадастрален номер, УПИ, квартал, номер на заповед за одобряване на ПУП и др.

(кликни върху избрания кадастрален район за да видиш регистъра)

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на м-ст „Корията“, з-ще с.Звездица- кадастрален район 13

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на м-ст „Поляната“, з-ще с.Звездицакадастрален район 15

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на м-ст „Екши елма“, з-ще с.Звездица- кадастрален район 16

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на м-ст „Екши елма“, з-ще с.Звездица- кадастрален район 17

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на с.о.“Летището“, з-ще с.Звездица – кадастрален район 503

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на с.о.“Орехчето“, з-ще с.Звездица – кадастрален район 502 и 508

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на с.о.“Под село“, м-ст „Чукура“, з-ще с.Звездица – кадастрален район 504

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на с.о.“Под село“, м-ст „Екшелма“, з-ще с.Звездица – кадастрален район 505

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване на с.о.“Под село“, м-ст „Куру чешма“, з-ще с.Звездица – кадастрален район 506

(ПУП – ПРЗ) Планове за регулация и застрояване в регулационните граници на с.Звездица  от 1990г. – кадастрален район 501 –  (В процес на попълване)