(39134)Заверка на копия от документи съхранявани в км.Звездица 

(9084) Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 

(9101) – Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

(9068) – Произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП

(29099) – Издаване на скица с виза за проектиране .

(9083) – Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж 

(9067) – Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП.

(9117) – Съгласуване на график за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура за строежи с влязло в сила разрешение за строеж или условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи

(9069) – Приемане и одобряване на проект за ПУП

(9144) – Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от зут

(9032) – Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти.