Заверка на копия от документи съхранявани в км.Звездица (39134)

– Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (9084)

– Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (9101)

– Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването (9092)

– Произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП (9068)

– Издаване на скица с виза за проектиране (29099)

– Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж (9083)

– Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП (9067)

– Съгласуване на график за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура за строежи с влязло в сила разрешение за строеж или условията и срока за извършване на аварийно – възстановителни работи (9117)

– Приемане и одобряване на проект за ПУП (9069)

– Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от зут (9144)

– Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти (9032)