Със Заповед 460/06.10.2022г. е разрешено изработването на подробен устройствен план за изменението на УПИ VIII-51 „за жилищно строителство“ (ПИ-30497.17.83), кв.97,  по плана на с.Звездица.