На основание чл.135, ал.5, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), за УПИ XXVIII-283, кв. 11 по плана на с. Звездица, /ПИ 30497.501.283 по кад. Карта на с. Звездица/ и  улична регулация от о.т. 235 до о.т. 115, по плана на с. Звездица.

Всички заинтересовани лица, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица и да направят писмени възражения, предложения и искания, чрез кметство Звездица до гл.Архитект на община Варна.