Със Заповед 452/27.09.2022г. е разрешено изработването на подробен устройствен план за ПИ 30497.505.898 по плана на кв.56, с.о.“Под село“, с,Звездица.