Със Заповед 453/27.09.2022г. е разрешено изработването на подробен устройствен план за ПИ 30497.503.430 по плана на кв.31, с.о.“Летище“, с,Звездица.